NATURAL HOME D.S.


Producent drewnianej sztukaterii wykończeniowej.
BestXX

REGULAMIN

  REGULAMIN MAŁEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

(obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku)

§ 1. Postanowienia ogólne1.    Regulamin niniejszy jest ustanowiony przez Sprzedawcę w oparciu o przepisy aktualny stan prawny obowiązujący na terytorium RPP, w szczególności o przepisy ustawy dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827.

2.    Regulamin określa zasady dokonywania pomiędzy Stronami tj. Sprzedawcą a Klientem czynności prawnej mającej za przedmiot Towar (zwanej też Transakcją) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym http://www.listwy-wykonczeniowe.com/sklep będącego podstroną do witryny internetowej http://www.listwy-wykonczeniowe.com prezentującej przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG pod nazwą Natural Home

3.    W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin spełnia wymogi regulaminu, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu.

4.    Klient i Sprzedawca zobowiązani są do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.

5.    Sprzedawca zobowiązuje się, w szczególności w kwestiach wyraźnie nie uregulowanych w przepisach powszechnie obowiązujących lub w niniejszym Regulaminie, postępować w oparciu o zasady wynikające w wolności gospodarczej, obwiązujące na terytorium RP, przede wszystkim w obrocie konsumenckim przestrzega zasady poszanowania uzasadnionych interesów konsumentów.

6.    Transakcja odbywa się w oparciu o wersję Regulaminu, zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu. Miarodajną jest data i dokładny czas wystąpienia tych zdarzeń, przy czym w razie wątpliwości za moment opublikowania Regulaminu uważa się datę i czas podany w stopce tego dokumentu.

7.    Regulamin niniejszy obowiązuje każdego Klienta, bez względu na miejsce, z którego nastąpiło połączenie ze Stroną Sklepu. Żadne z jego postanowień nie może być wyłączone w oparciu oprawo państwa, z którego terytorium nastąpiło połączenie ze Stroną Sklepu, chyba że przepisy prawa polskiego lub postanowienia umów międzynarodowych stanowią co innego.

8.    Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.§ 2 Definicje1.      Sklep – umiejscowiona w sieci Internet, platforma wirtualna prowadzona przez Sprzedawcę pod domeną http://www.listwy-wykonczeniowe.com/sklepza pośrednictwem której Klient może dokonać transakcji ze Sprzedawcą, zwana też stroną internetową Sklepu.

2.      Regulamin – zbiór zasad dokonywania czynności prawnych ze Sprzedawcą, opublikowany w postaci jednolitego dokumentu w jego pierwotnej postaci lub w wersji ujednoliconej na stronie internetowej http://www.listwy-wykonczeniowe.com/sklep w zakładce Regulamin, określający zasadny dokonywania transakcji ze Sprzedawcą.

3.      Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia, odnotowanej rozmowie telefonicznej.

4.      Transakcja – umowa lub inna czynność prawna ze Sprzedawcą , dokonana przy wykorzystaniu platformy http://www.listwy-wykonczeniowe.com/sklep lub telefonicznie

5.      Zamówienie – specyfikacja przedmiotu zamówienia dokonana za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w zakładce: „Jak zamawiać” lub odnotowana pod takim hasłem rozmowa telefoniczna wykonana z numerem udostępnionym w zakładce „Jak zamawiać” za pomocą której Klient, może dokonać zakupu Towarów.

6.      Odnotowanie zamówienia - udokumentowanie przez Sprzedawcę, w formie pisemnej, rozmowy telefonicznej przeprowadzonej z Klientem, której treścią było złożenie zamówienia lub inna czynność z tym związana.

7.      Specyfikacja przedmiotu zamówienia – przekazanie przez Klienta do sprzedawcy w treści emaila lub podczas rozmowy telefonicznej oświadczenia o wybranym przez niego towarze, objętym zamiarem dokonania transakcji.

8.      Wartość potwierdzonego zamówienia – całkowita cena, którą obowiązany jest zapłacić Klient z tytułu dokonanej transakcji. Cena ta uwzględnia wszelkie opłaty i koszty wynikające z przepisów prawa i Regulaminu, podana jest z uwzględnieniem poszczególnych jednostkowych wartości (cena towaru, oplata za wysyłkę towaru, przyznane rabaty itp. )

§ 3 Strony czynności prawnych1.      Sprzedawca

Fabian Sutryk Natural Home Domy Szkieletowe

ul. Nowowiejska 28

08 - 110 Chodów
NIP 821-234-39-73          REGON 141939624  - przedsiębiorca jednoosobowy , prowadzący działalność międzyinnymi za pośrednictwem narzędzi zamieszczonych na platformie internetowej pod domeną : 

http://www.listwy-wykonczeniowe.com

2.            Klient – wymienione poniżej osoby, które zamierzają skorzystać lub skorzystały z pośrednictwa platformy internetowej http://www.listwy-wykonczeniowe.com w celu zawarcia oferowanej tam umowy lub dokonania innej czynności prawnej ze Sprzedawcą.

a)      osoba fizyczna, pełnoletnia (osoba, która ukończyła 18 rok życia lub kobieta, która ukończyła lat 16 i zawarła za zgodą sądu związek małżeński) oraz nieubezwłasnowolniona nawet częściowo rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

b)     osoba fizyczna, między 13 a 18 rokiem życia, lub częściowo ubezwłasnowolniona, Dla skuteczności czynności prawnych dokonywanych na platformie internetowej http://www.listwy-wykonczeniowe.com może być wymagana zgoda jej przedstawiciela ustawowego,

c)      osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną,

3.      Konsument – klient - osoba fizyczna - dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 4 Ogólne warunki korzystania z pośrednictwa Sklepu1.    Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest spełnianie minimalnych wymagań technicznych (sprzętowych) przez Klienta, zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.    Klient ma obowiązek zapewnić we własnym zakresie spełnienie minimalnych wymogów technicznych, w postaci posiadania   urządzenia zapewniającego połączenie ze Stroną internetową Sklepu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (mail) lub mieć możliwość skorzystania z aparatu telefonicznego.

3.    W celu korzystania z pośrednictwa Sklepu, Klient we własnym zakresie zapewnia sobie dostęp do urządzenia (komputer, laptop , smartfon, tablet itp. ) posiadającego możliwość połączenia się z Internetem i z zainstalowanym dowolnym systemem operacyjnym i przeglądarką stron Web np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
                 

§ 5 Składanie zamówienia przez Klienta przy pomocy strony sklepu lub poczty elektronicznej lub telefonu.

1        Zamówienia od Klientów są przyjmowane na podstawie wiadomości email z treścią zamówienia, wysłanego na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..


2        Do składania zamówienia z wykorzystaniem podanych w ustępie 1 kanałów komunikacji elektronicznej nie jest wymagana rejestracja konta użytkownika na Stronie Sklepu.

3        Klient ma obowiązek podania danych wymaganych do zawarcia umowy, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta i wynikające z tego   negatywne skutki, w tym niemożność dokonania lub opóźnienie czynności prawnej.

4        W razie podania przez Klienta błędnego adresu poczty elektronicznej Sprzedawca podejmuje się próby kontaktu przy pomocy innych danych wynikających z treści zamówienia Klienta. W przypadku udanej próby kontaktu, informuje Klienta o obowiązku potwierdzenia zamówienia przez email.

5        Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Przyjęcie Oferty jest warunkiem potwierdzającym, że zamówienie zostało prawidłowo złożone i dostarczone do Sklepu.     

6       W wyjątkowych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem dostępności towaru w Sklepie, Sklep może nie przyjąć oferty, o czym Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną w terminie siedmiu dni roboczych.

7 Alternatywną formą złożenia zamówienia jest możliwość zawarcie umowy  w formie negocjacji prowadzonych podczas odnotowanej rozmowy telefonicznej z numerem telefonu 666-267-718.  Odnotowanie rozmowy polega na zapisaniu przez Sprzedawcę jej treści,  w szczególności specyfikację przedmiotu zamówienia, ceny jednostkowej za towar, łącznej wraz z kosztami wysyłki oraz oświadczenia Klienta o akceptacji wszystkich warunków zamówienia. Złożenie wspomnianego oświadczenia następuje  po odczytaniu przez Sprzedawcę szczegółowych warunków zamówienia po którym Sprzedawca kieruje do Klienta pytanie o jednoznaczną akceptację tychże warunków i przyjęciu do wiadomości, że jest równoznaczne z obowiązkiem dokonania zapłaty za towar wraz z kosztami wysyłki oraz obowiązku zapoznania się z treścią Regulaminu, w tym w szczególności z prawem do zwrotu towru. Ewidencja odnotowanych rozmów telefonicznych może być prowadzona w formie zbioru dokumentów (kartoteki, jednolitej księgi) elektronicznych lub przy pomocy tradycyjnych metod.

8. Odnotowanie rozmowy telefonicznej może polegać na jej nagraniu. O zamiarze nagrania rozmowy Sprzedawca poinformuje Klienta i rozpocznie nagrywanie po uzyskaniu wyraźnej zgody. Klient ma prawo do odsłuchania rozmowy także po jej zakończeniu, chyba że Sprzedawca oświadczy, że nagranie zostało skasowane (niezależnie od przyczyny tego stanu rzeczy) . W takich okolicznościach Sprzedawca nie może się powoływać na treść tej rozmowy. Sprzedawca zastrzega prawo do przetwarzania dla celów realizacji umów, reklamy i innych czynności prawnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą danych teleadresowych Klienta.

§ 6 Realizacja zamówienia

1.Proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę rozpoczyna się z chwilą wysłania przez niego, na podany w zamówieniu adres email potwierdzenia przyjęcia oferty albo po zakończeniu odnotowanej rozmowy telefonicznej przy czym:

a.      w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,

b.     w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu z tytułu złożonego zamówienia.

c.      W wypadku błędnego podania przez klienta adresu e-mail, za miarodajny uznaje się datę i czas wysłania potwierdzenia zamówienia pod ustalony przez Sprzedawcę prawidłowy adres email.

2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, także w dni ustawowo wolne od pracy oraz w soboty, ale są realizowane w godzinach pracy Sklepu, tj. poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 przy czym zamówienia składane w piątek po godzinie 14:00, w soboty, niedziele oraz dni świąteczne będą realizowane w pierwszym najbliższym dniu roboczym . Zamówienia telefoniczne mogą być składane w godzinach pracy sklepu.

3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, a na za życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT

4. Podana w potwierdzeniu zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

5. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 4 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. Zgoda powinna być wysłana na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.'; document.getElementById('cloak90454').innerHTML += ''+addy_text90454+'<\/a>'; //-->
lub udzielona wyraźnie podczas odnotowanej rozmowy telefonicznej z numerem 666-267-718.6. Ceny podawana są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.§ 7 Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia1.    Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przez podmiot wskazany przez Klienta.

2.    Koszty dostawy są uzależnione od:

1.      wartości zamówienia

2.      wybranego rodzaju płatności

3.      wybranego sposobu dostawy

4.      wielkości zamówienia

3.    W wypadku wskazania przez Klienta własnego dostawcy, Klient powinien poinformować sprzedawcę o zasadach przygotowania i przekazania towaru podmiotowi wskazanemu przez Klienta. Sprzedawca ustali jednocześnie z Klientem koszty wysyłki , które doliczane zostaną do wartości zamówienia.

4. Istnieje możliwość odbioru osobistego - o czym Klient powinien powiadomić w każdym czasie Sprzedawcę emailem lub przez telefon. Sprzedawca jest związany żądaniem Klienta o ile nie dokonał wysyłki towaru. W wiadomości zwrotnej lub telefonicznie Sprzedawca uzgodni indywidualnie datę odbioru osobistego. W przypadku uzgodnień telefonicznych, Sprzedawca odnotuje rozmowę.

5.    Wysyłka Towaru następuje wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w piątek po 14 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

6.    Czas oczekiwania na przesyłkę jest uzależniony od wybranej przez Klienta opcji dostawy, średnio 1-5 dni roboczych .§ 8 Formy płatności1.    W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:

a)                         przedpłata tradycyjnym przelewem na konto :

            nr. konta  
  70 2340 0009 0950 2400 0000 0209

b)                         przy odbiorze - za pobraniem;

c)                          gotówką – przy odbiorze osobistym towaru

d)                         inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu w zakładce Jak zamawiać

2.      Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest   zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 14 dni   roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy   nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu, o czym Klient   zostanie poinformowany odpowiednio przy pomocy emaila lub telefonicznie.    W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.   Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu   o tym fakcie obsługi Sklepu.

§ 9 Reklamacja

1.  Sklep ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.

2. Niezależnie od prawa do odstąpienia o którym mowa w § 10, Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmja). Zasady tej odpowiedzialności, w tym : rodzaj przysługującym kupującemu roszczeń (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i czas w jakim przysługują, wynikają z obowiązującego prawa zob. zwłaszcza art. 556-576 ustawy z 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2014r.,  poz. 121 ze zm.). 


3.      Wada fizyczna   Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar   nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy,   wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których   Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient   poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił   zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w   stanie niezupełnym.

4.      Wada prawna Towaru zaistnieje, gdy Towar stanowi   własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy   ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia   właściwego organu.

5.      W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem   Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który   wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub   która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak   odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo   gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu   umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed   zawarciem umowy sprzedaży.

6.      Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada   fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy   Klientowi.

7.      W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została   stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że   wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

8.      Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za   wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na   Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej   chwili.

9.      Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć   oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca   niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.   Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub   naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi   wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.                Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać   wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

11.                Konsument może zamiast zaproponowanego przez   Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast   wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do   zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo   wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez   Sprzedawcę.

12.                Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest   nieistotna.

13.                Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje   się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu   od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

14.                W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy   Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia   otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie   nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez   Konsumenta dowodu jego odesłania.

15.                Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na   wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.   W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się   przed upływem dwóch lat.

16.                Klient   realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy   dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

17.    Postepowanie reklamacyjne inicjuje Klient,   który w tym celu powinien

a) przesłać pocztą tradycyjną lub   elektroniczną pod adresem Sprzedawcy   wskazanym w § 3 ust. 1 Regulaminu oświadczenie zawierające rodzaj   żądania (usunięcie wady, wymiana rzeczy, obniżenie ceny, odstąpienie od   umowy) oraz dane umożliwiające Sklepowi kontakt z klientem (co najmniej imię   i nazwisko oraz adres korespondencyjny);

b) przesłać pod adresem Sprzedawcy, o którym   mowa w ust. 1 wadliwą rzecz. Do   przesyłki można dołączyć, celem przyspieszenia procedury reklamacyjnej, dowód   zakupu (np. faktura VAT) lub jego kopię

18.   Sklep może poprosić klienta o uzupełnienie ewentualnych braków   reklamacji. Sklep jest zobowiązany ustosunkować się do żądania reklamacyjnego   w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

§ 10 Gwarancja

1. Sprzedawane w Sklepie towary ze   względu na swój charakter co do zasady nie podlegają gwarancji. Jeżeli na   towar została udzielona gwarancja, obowiązki gwaranta i uprawnienia   kupującego w związku z gwarancją określone są w dokumencie gwarancyjnym   dołączonym do towaru.[MF1]

2. Kupujący może, według swojego wyboru,   zastosować się do procedury gwarancyjnej opisanej w dokumencie gwarancji lub   zastosować się do procedury reklamacyjnej opisanej w § 9 Regulaminu

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1.      Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku   o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów   zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie   na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania   towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie   oświadczenia przed jego upływem.

2.      Konsument może odstąpić od umowy, składając   Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik   nr 1 do niniejszego regulaminu.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na   adres:

Natural   Home D.S.

ul.   Nowowiejska 28

08-110   Chodów

lub pod   adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.'; document.getElementById('cloak71927').innerHTML += ''+addy_text71927+'<\/a>'; //-->

4.      Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni   od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy   odesłanie towaru przed jego upływem.

5.    Zwrotu   towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy :

Natural   Home D.S.

ul.   Nowowiejska 28

08-110 Chodów
 
 


6.      Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania   oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane   przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot   płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia   przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

7.      Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu   takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

8.      Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.§ 12 Ochrona danych osobowych


  1.  Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych   przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez   Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w   rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29   sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.


2. Dane   osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane   podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient   zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych   osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia   każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32   ustawy o ochronie

danych   osobowych.

3.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże   brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie   zamówienia Klienta.

4. W przypadku pobierania produktów darmowych, pobierający jest obowiązany podać adres elektroniczny i wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 13   Postanowienia szczególne1. Klient   nie jest zobowiązany z tytułu zawarcia transakcji ze Sprzedawcą, do   złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych

2. Klient nie może być obciążany kosztami   obsługi kart płatniczych w wysokości innej, niż wynikająca z przepisów prawa   i organizacji płatniczych.

3. Sprzedawca   nie zapewnia usług posprzedażnych.

4. Sklep zapewnia na życzenie Klienta możliwości skorzystania z pozasądowych   sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w osobie mediatora.

5. Klient nie może być obciążony ani też nie   jest zobowiązany do zapłaty za Towary niezamówione. Sprzedawca nie będzie   również wysyłał do Klienta treści bezprawnych tj., sprzecznych z system prawnym i powszechnie przyjętymi w społeczności   wartościami moralnym czy etycznymi.


 
§ 13. Postanowienia końcowe  1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania transakcji dotyczących   towarów znajdujących się na stronie   Sklepu.


2. Umowa   sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą o których mowa w § 3   Regulaminu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień   zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z   przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru. Dla daty zawarcia umowy   jest miarodajny dzień dostarczenia potwierdzenia umowy przez email lub dzień   odnotowanej rozmowy telefonicznej.

3.   Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na   stronie Sklepu.

4.   Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom)   zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W   sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie   obowiązującego prawa.

7.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego   konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących   przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu   a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom   uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

8. Formą   promulgacji nowych treści Regulaminu jest wyłącznie ich publikacja na stronie   internetowej.
 
 


                                                                                                                                     


KONTAKT

Natural Home D.S.
ul. Nowowiejska 28
08-110 Chodów
woj. mazowieckie

NIP 821-234-39-73
REGON 141939624

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Fabian Sutryk
tel. 666-267-718

JAK ZAMAWIAĆ ?

Zlecenia realizujemy na podstawie zamówienia nadesłanego drogą elektroniczna na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub telefonicznie pod numerem:
+48 666-267-718